ติดต่อเต็นท์

มิตรประสานยนตรการ

3/2 หมู่ 3 ต.พลายชุมพล

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-8213557